โมเดอร์นฟอร์ม ย้ำจุดยืนชัดเจนด้านความยั่งยืน

มิถุนายน 2567

News

Banner-News.jpg

โมเดอร์นฟอร์ม ย้ำจุดยืนชัดเจนด้านความยั่งยืน
ผ่านรับรองประเมินก๊าซเรือนกระจกทั้ง
ISO 14064-1 และเครื่องหมาย CFO พร้อมกัน

          นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โมเดอร์นฟอร์ม มีความมุ่งมั่นพัฒนาด้านความยั่งยืนต่อเนื่อง โดยเฉพาะความรับผิดชอบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1: 2023 มาตรฐานสากลด้านการทวนสอบการวัดปริมาณ และการรายงานผลการปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: MACSI พร้อมกันนั้นยังได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประจำปี 2567 โดยในปี 2566 โมเดอร์นฟอร์ม ได้เริ่มจัดทำและเปิดเผยข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานทั้งสอง และจะเป็นตัวเลขฐานที่ใช้สำหรับการวัดผลการดำเนินงานด้านลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป ตามแนวทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

            “การได้รับการรับรองนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ในอนาคต” นายกิติพัฒก์ กล่าว

            โมเดอร์นฟอร์ม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการก๊าซเรือนกระจก จึงริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซฯ ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานด้านการใช้ทรัพยากร อาทิ การลดการใช้น้ำและไฟฟ้า ลงทุนนำโซลาร์ รูฟท็อปมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนแทนการใช้ไฟฟ้าที่สายการผลิต นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษ แยกขยะพลาสติกเพื่อต่อยอดไปสู่สังคม ใช้วัตถุดิบรีไซเคิลในการผลิตสินค้า เป็นต้น และบริษัทฯ ขยับไปอีกก้าวอย่างจริงจัง ด้วยการตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นที่มาของการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1 และ CFO ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถวัดปริมาณ และติดตามผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ผ่านการรับรองเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และระบุจุดที่สามารถปรับปรุงเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้เราสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซฯ และรายงานความคืบหน้าต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ เพราะผ่านการรับรองจากทั้งสถาบันระดับนานาชาติ และสถาบันรับรองของภาครัฐ

 

แชร์