ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงทั่วไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ") มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "คุณ") เข้าถึงและ/หรือเข้าใช้ www.modernform.co.th (ต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า "เรา")

คุณควรอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ ด้วยความรอบคอบโดยละเอียด ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้จะถูกผนวกเข้ากับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ด้วยการอ้างอิง หากคุณเข้าใช้และ/หรือใช้งานเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นั่นหมายความว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้และตกลงที่จะถูกผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้โดยปริยาย

นอกจากนี้เราอาจประกาศแนวทางและกฎกติกาการใช้งานเว็บไซต์บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว ซึ่งแนวทางและกฎกติกาทั้งหมดดังกล่าวได้ถูกอ้างอิงอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้

หากคุณตัดสินใจที่จะทำการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ จะมีผลบังคับใช้กับคุณ และนอกจากนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้ก็จะมีผลบังคับใช้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นคุณจึงควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อโดยรอบคอบอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจส่งคำสั่งซื้อ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ในภายหลังตามความเห็นสมควรของเราโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือประกาศให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่ถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกประกาศในเว็บไซต์จะมีผลบังคับใช้ในทันที โดยที่คุณจะถูกแจ้งให้ตรวจสอบการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อยู่เสมอก่อนที่คุณจะเข้าใช้และ/หรือมีการใช้งานเว็บไซต์
ขอบเขตการบังคับใช้
ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์จากประเทศไทยเท่านั้น เราไม่รับรองว่าสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้จะหาได้หรือเหมาะสมสำหรับการใช้งานในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย
บัญชีผู้ใช้งาน
ในการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับเรา โดยในการลงทะเบียนนี้คุณต้องรับรองว่า:
    (a) คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
    (b) หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ คุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือคุณใช้งานภายใต้การดูแลและแนะนำของผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
    (c) คุณเป็นผู้ใช้งานด้วยตัวคุณเอง
    (d) ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ให้ไว้กับเราเป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน; และ
    (e) คุณจะดูแลและอัปเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ให้ไว้กับเรา เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว ยังเป็นจริง ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณ รวมถึงการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยที่คุณตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับทุกการกระทำที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของคุณ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้
การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์
เราขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เราไม่ได้มีหน้าที่ใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าว
การรับประกัน
ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ทั้งนี้เราขอปฏิเสธการรับรองทั้งโดยนัยและ/หรือโดยชัดแจ้ง ต่อความถูกต้อง ความเหมาะสม การใช้งาน หรือความสมบูรณ์ ของข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏเว็บไซต์ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้ข้อมูลหรือเชื่อมั่นในข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการที่จะไม่รับผิดชอบต่อ ความผิดพลาดทุกรูปแบบ ข้อบกพร่อง การเพิกเฉยละเลย การหมิ่นประมาท ข้อความอันเป็นเท็จ หรือเหตุอื่นใดที่อาจสร้างความขุ่นเคืองและนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือร้องเรียนต่าง ๆ

เราปฏิเสธการรับรองหรือแนะนำ บุคคล องค์กร ชื่อ สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่อ้างอิงอยู่บนเว็บไซต์ และปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือสิ่งหนึ่งสิงใดที่ประกาศจากผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุนที่ปรากฏบนเว็บไซต์

เราไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการที่คุณจะสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้ และไม่รับประกันว่าฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของเว็บไซต์จะไม่สะดุดหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง

เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของเราไม่มีสิทธิในการรับประกัน รับรอง หรือแถลงการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และเราไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการรับประกัน การรับรอง หรือคำแถลงการณ์ที่ไม่ได้รับมอบดำนาจในทุกกรณี
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
"สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง สิทธิใด ๆ และสิทธิทั้งหมดทั้งด้านทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตไม่ว่าจะที่ใดบนโลก ไม่ว่าสิทธินั้นจะได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือเป็นสิทธิที่สามารถจดทะเบียนได้ รวมถึงคำขอจดทะเบียนและสิทธิการขอจดทะเบียน (และการต่ออายุและขยายเวลาการจดทะเบียน) ของสิทธิดังกล่าว และสิทธิทั้งหมดของการดำเนินการและการเยียวยาผลกระทบที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงสิทธิในหรือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับ:

    (a) ข้อมูลที่เป็นความลับ ความลับทางธุรกิจหรือการค้า องค์ความรู้ (Know-how);
    (b) สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร (รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับหนังสือสำคัญแสดงการคุ้มครองเพิ่มเติม (Supplementary Protection Certificates: SPC))
    (c) ลิขสิทธิ์ (รวมถึง สิทธิในการดูแลลิขสิทธิ์ สิทธิการต่ออายุและการขยายอายุลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ที่ยังไม่ปรากฏแต่จะปรากฏในอนาคต และสิทธิด้านอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีลักษณะคล้ายกันตามกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะที่ใดบนโลก)
    (d) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางธุรกิจหรือทางการค้า
    (e) สิทธิในการออกแบบ สิทธิในการออกแบบผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำ (topography rights)
    (f) สิทธิในฐานข้อมูล

รวมถึงสิทธิอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงหรือมีลักษณะที่ตรงกับสิทธิข้างต้น

เว็บไซต์และข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ กราฟฟิก สัญลักษณ์ รูปภาพ ซอฟท์แวร์ ซอร์สโค้ด และเครื่องหมายการค้า เป็นลิขสิทธิ์ สิทธิการออกแบบ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของเราและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเรา ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยเราและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเรา คุณไม่มีสิทธิ คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ อัพโหลด ดาวน์โหลด ประกาศ ส่งต่อ จัดเก็บในระบบกู้ข้อมูล แก้ไข ดัดแปลงหรือทำให้ปรากฏในที่สาธารณะ หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เว้นแต่เป็นการดาวน์โหลด สิ่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานส่วนตัวและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าเท่านั้น ทั้งนี้คุณต้องไม่ทำให้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือการแจ้งเตือนความเป็นเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย

สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินของเราและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเรา คุณไม่มีสิทธิบังคับใช้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นของเราหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเรา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเราก่อนแล้วแต่กรณี

คุณตกลงว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือบุคคลที่สาม
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราเคารพและให้ความสำคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ กรณีที่ไม่ได้มีการระบุข้อกำหนดไว้เป็นพิเศษ เราจะจัดการและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้อย่างเข้มงวดตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว”.
ข้อห้าม
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ห้ามกระทำสิ่งต่อไปนี้:
    (a) แทรกแซงหรือสร้างผลกระทบต่อระบบการทำงานด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือระบบที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือใช้การไม่ได้ หรือการคัดลอกเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์
    (b) ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานของตัวเอง
    (c) ใช้ข้อมูลอัตลักษณ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าคุณกำลังกระทำการแทนในนามของบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร
    (d) ใช้งานเว็บไซต์เมื่อเราได้ระงับหรือห้ามคุณไม่ให้ใช้งาน
    (e) ส่งข้อความขยะ สแปมอีเมล (spam email) หรือข้อความซ้ำ
    (f) กระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย
    (g) แก้ไข รบกวน ขัดขวาง ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบ หรือเจาะเข้าระบบของเว็บไซต์
    (h) ใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิดหรือใช้เว็บไซต์โดยรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นการนำเข้าไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ (malware) โทรจานส์ (Tojarns) เวิร์ม (worms) โลกจิกบอมบ์ (logic bombs) หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้เว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์เสียหายหรือส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อการใช้งานของผู้เข้าใช้เว็บไซต์
    (i) จัดเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
    (j) นำเข้าหรือจัดให้มีเนื้อหาซึ่งมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม เป็นอันตราย คุกคามข่มขู่ ลามกอนาจาร เป็นเท็จ หลอกลวง น่าตกใจ ก้าวร้าว หรือล่วงละเมิด
    (k) ทำร้าย คุกคาม หรือกลั่นแกล้งผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่น หรือบุคลากรของเรา
    (l) นำเข้าหรือจัดให้มีเนื้อหาของผู้ใช้งานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน หรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม หรือ
    (m) นำเข้าหรือจัดให้มีข้อมูลใด ๆ หรือการแสดงความเห็นเกี่ยวกับผู้อื่นซึ่งไม่เป็นความจริง เป็นข้อมูลส่วนตัว เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ หรือเป็นการหมิ่นประมาท (รวมถึงการกล่าวหาว่าร้ายผู้อื่นว่ากระทำความผิดอาญาโดยที่ยังไม่มีการพิสูจน์ว่ามีความผิดจริง หรือกล่าวหาว่าผู้อื่นกระทำความผิดร้ายแรง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของบุคคลนั้น ๆ เมื่อมีผู้ได้อ่านข้อความดังกล่าว)

นอกเหนือจากการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน) อันเป็นผลจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เราสามารถที่จะดำเนินการอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรายงานการกระทำของคุณต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย การออกสำสั่งเตือนหรือการดำเนินการทางกฎหมายต่อคุณ รวมถึงการติดตามทวงค่าใช้จ่ายหรือส่งฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เราสูญเสียจากการกระทำของคุณ
ลิงค์และการแชร์
ลิงค์และช่องทางการแชร์ต่าง ๆ (ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บล็อก รวมถึงเว็บไซต์และบริการที่คล้ายคลึงกัน) ที่ปรากฏอยูบนเว็บไซต์มีไว้เพียงเพื่อสำหรับการใช้งานและอำนวยความสะดวกสำหรับคุณ ลิงค์ที่ปรากฎไม่ได้แสดงถึงการได้รับการรับรองหรือแนะนำจากเรา และไม่ได้หมายความว่าเรามีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เหล่านั้นที่มีลิงค์เชื่อมจากเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือความผิดอื่นใดที่เป็นผลจากการกระทำของคุณ

โปรดรับทราบว่าถ้าคุณแชร์ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ไปยังแพลตฟอร์มอื่น ซึ่งแพลตฟอร์มนั้นอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต่างออกไปจากเรา ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่คุณจะแชร์ข้อมูลไปว่าอาจจะมีบางข้อตกลงและเงี่ยนไขที่ห้ามแชร์ข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือความผิดอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายด้านการเงิน เช่น การขาดผลกำไร) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากเหตุหนึ่งเหตุใดที่คุณประสบซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความล้มเหลวของการถ่ายทอด การสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ หรือการที่คุณไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือความล้มเหลวความผิดพลาดความล่าช้าในการรับหรือส่งการแจ้งเตือนหรือการสื่อสารหรือคำสั่งผ่านการประกาศหรือสื่ออื่น ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์)
การระงับใช้งาน
บางกรณีเราอาจระงับการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเหตุของการระงับใช้งานดังกล่าวอาจประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุดังต่อไปนี้:
    (a) การไม่ปฏิบัติตามหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
    (b) มีการร้องขอโดยผู้บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐ
    (c) มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
    (d) มีการยกเลิกการขายหรือมีการเปลี่ยนแปลงสินค้า/บริการบนเว็บไซต์ และ
    (e) มีความผิดพลาดทางเทคนิคหรือมีปัญหาด้านความปลอดภัย

การระงับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิอื่นใด หรือการเยียวยาที่เคยได้รับจากเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ ด้วยกฎหมายหรือความยุติธรรม รวมถึงจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและความรับผิดชอบพี่เพิ่มขึ้นและไม่มีผลกระทบกับการเข้าถึงข้อกำหนดหรือความต่อเนื่องในการบังคับใช้ข้อกำหนดซึ่งได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องของการบังคับใช้เมื่อมีการระงับใช้งานและหลังจากนั้น
ข้อจำกัดความรับผิด
ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ โดยเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุก่อนหน้า หรือโดยการถูกลงโทษ หรือไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายหรือต่อการขาดกำไรหรือรายได้อันเกิดจากการใช้งานการเข้าถึงหรือการไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์
การไม่จำกัดสิทธิในการจำกัดความรับผิดข้างต้น
    (a) เว็บไซต์รวมทั้งข้อมูลทั้งหมดและส่วนประกอบทั้งหลายของเว็บไซต์ถูกเตรียมไว้ตามสภาพโดยปราศจากการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยหรือข้อกำหนดโดยนัยต่อความเป็นเจ้าของ คุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ความเป็นส่วนตัว หรือการไม่ละเมิดสิทธิและกรรมสิทธิ์
    (b) เราไม่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความเลินเล่อใด ๆ ที่ปรากฏในเนื้อหาของเว็บไซต์; และ
    (c) เราไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบใด ๆ (ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่อนุญาต) ต่อความสูญเสียหรืออันตรายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือเข้าใช้เว็บไซต์ หรือต่อความล้มเหลวจาก ประสิทธิภาพ ข้อผิดพลาด การละเลย การรบกวน การลบออก ความบกพร่อม ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายทอด ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวในการสื่อสาร การขัดขวางการสื่อสารออนไลน์ ปัญหาของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาความเข้ากันไม่ได้ของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์) การโจรกรรม การทำลายหรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิดสัญญา พฤติกรรมฉ้อฉล ความหละหลวมเพิกเฉย หรือภายใต้เหตุอื่นใดของการกระทำที่ส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมจากการเข้าใช้หรือใช้งานเว็บไซต์หรือการอัพโหลดการดาวน์โหลดหรือเผยแพร่ข้อมูลข้อความรูปภาพหรือสิ่งอื่นใดไปยังหรือออกจากเว็บไซต์ของเรา
ความเป็นโมฆะ
ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถถูกบังคับใช้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกปรับแก้ในส่วนที่จำเป็นให้น้อยที่สุดเพื่อให้ข้อกำหนดนั้นมีความถูกต้อง ถูกกฎหมาย และสามารถบังคับใช้ได้ รวมถึงส่งผลให้ข้อกำหนดที่เหลือยังมีความถูกและสามารถบังคับใช้ได้ด้วย
การสละสิทธิ์
ถ้าคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ใด ๆ และเราไม่ได้ดำเนินการใดต่อคุณ นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ใช้สิทธิ์ในการดำเนินการกับคุณตามสิทธิพึงมีของเรา และเราจะใช้สิทธิในการบังคับใช้สิทธิ์และเรียกร้องค่าเสียหายในภายหลังหรือในโอกาสอื่นเมื่อคุณมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อีก
กฎหมายที่ใช้บังคับใช้และขอบเขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อยู่ภายใต้ข้อบังคับและการตีความโดยกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และคุณตกลงยินยอมโดยนัยอย่างไม่สามาถเพิกถอนได้ที่จะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของศาลไทยสำหรับการตัดสินคดีทั่วไป
การแจ้งเตือน
หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ คุณสามารถติดต่อสอบถามเราผ่านทางไปรษณีย์หรืออีเมล ตามรายละเอียดดังนี้

ที่อยู่: 699 อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กทม. 10250
เบอร์ติดต่อ: 0-2094-9999
อีเมล: enquiry@modernform.co.th