Investors
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 18/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
5,694
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
76.48
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/10/2562 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
5,504
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
82.05
ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1.
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
41,605,800
5.55
2.
นางชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม
34,101,840
4.55
3.
นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์
27,504,000
3.67
4.
นายโยธิน เนื่องจำนงค์
25,962,820
3.46
5.
นายชัยยศ พาพร
21,219,063
2.83
6.
นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง
20,600,070
2.75
7.
นายทักษะ บุษยโภคะ
19,846,000
2.65
8.
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19,511,600
2.6
9.
นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์
16,568,700
2.21
10.
น.ส.สุธีรา บุษยโภคะ
14,270,000
1.9
11.
น.ส.สริตา พริมา
13,437,029
1.79
12.
นายกมล ธนนิธาพร
13,205,570
1.76
13.
นางจารุวรรณ บุษยโภคะ
12,176,000
1.62
14.
น.ส.สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์
11,200,000
1.49
15.
นายไกรวรรณ ธนนิธาพร
10,786,030
1.44
16.
น.ส.เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง
9,700,000
1.29
17.
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
9,655,000
1.29
18.
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
9,398,395
1.25
19.
น.ส.พรศรี พาพร
8,900,000
1.19
20.
นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์
8,103,900
1.08
21.
นายธนรรถ บุษยโภคะ
7,700,000
1.03
22.
นางฉันทนา อุษณาจิตต์
7,592,660
1.01
23.
นางธนิตา ชัยยศบูรณะ
7,500,000
1
24.
น.ส.พรทิพย์ พาพร
7,412,914
0.99
25.
นางมยุรา จินตรัศมี
7,000,000
0.93
26.
นายบัญชา ธรรมารุ่งเรือง
6,700,000
0.89
27.
นายนิติ เนื่องจำนงค์
6,320,000
0.84
28.
นาง กิรณา เนื่องจำนงค์
6,042,000
0.81
29.
นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์
6,000,000
0.8
30.
นางนันทณัช บุษยโภคะ
6,000,000
0.8
31.
นายเกรียงไกร ธนนิธาพร
5,764,370
0.77
32.
นายชาญชัย พันธุ์โสภา
5,227,860
0.7
33.
นายสิทธิ เนื่องจำนงค์
5,000,000
0.67
34.
บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำกัด
5,000,000
0.67
35.
นาย อภิรุม ปัญญาพล
4,623,700
0.62
36.
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
4,562,700
0.61
37.
นายเจริญ อุษณาจิตต์
4,542,000
0.61
38.
นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์
4,500,000
0.6
39.
นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ
3,967,860
0.53
40.
น.ส.มัลลิกา แซ่จิว
3,763,800
0.5