หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

HOME / Investor Relations / หลักเกณฑ์ / หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

เสนอกรรมการ