ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 20/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,126
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 71.67
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/10/2561 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,185
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 81.83
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม 34,101,840 4.55
2. นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ 27,504,000 3.67
3. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 26,530,400 3.54
4. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ 25,746,420 3.43
5. นายชัยยศ พาพร 21,219,063 2.83
6. นายทักษะ บุษยโภคะ 19,846,000 2.65
7. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 19,511,600 2.60
8. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง 17,700,070 2.36
9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 16,795,300 2.24
10. นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ 15,920,800 2.12
11. นางพรพรรณ พาพร 15,698,029 2.09
12. น.ส.สุธีรา บุษยโภคะ 14,270,000 1.90
13. นายกมล ธนนิธาพร 13,223,570 1.76
14. นางจารุวรรณ บุษยโภคะ 12,176,000 1.62
15. น.ส.สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ 11,200,000 1.49
16. นายไกรวรรณ ธนนิธาพร 10,786,030 1.44
17. นางฉันทนา อุษณาจิตต์ 10,558,660 1.41
18. น.ส.เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง 9,700,000 1.29
19. นางธนิตา ชัยยศบูรณะ 8,900,000 1.19
20. น.ส.พรศรี พาพร 8,900,000 1.19
21. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,309,495 1.11
22. นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ 8,103,900 1.08
23. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 7,944,900 1.06
24. น.ส.พรทิพย์ พาพร 7,412,914 0.99
25. นายธนรรถ บุษยโภคะ 7,350,000 0.98
26. นางมยุรา จินตรัศมี 7,000,000 0.93
27. นายบัญชา ธรรมารุ่งเรือง 6,700,000 0.89
28. นายนิติ เนื่องจำนงค์ 6,320,000 0.84
29. นางกิรณา เนื่องจำนงค์ 6,042,000 0.81
30. นางนันทณัช บุษยโภคะ 6,000,000 0.80
31. นายเกรียงไกร ธนนิธาพร 5,764,370 0.77
32. นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์ 5,550,000 0.74
33. นายสิทธิ เนื่องจำนงค์ 5,000,000 0.67
34. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำกัด 5,000,000 0.67
35. นายชาญชัย พันธุ์โสภา 4,565,360 0.61
36. นายเจริญ อุษณาจิตต์ 4,542,000 0.61
37. นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ 4,500,000 0.60
38. นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ 3,967,860 0.53
39. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ 3,872,300 0.52
40. น.ส.มัลลิกา แซ่จิว 3,763,800 0.50