รายชื่อผู้ถือหุ้น

 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 18/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,126
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 71.67
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/05/2562 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,809
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 81.84
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม 34,101,840 4.55
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 28,176,200 3.76
3. นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ 27,504,000 3.67
4. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ 25,962,820 3.46
5. นายชัยยศ พาพร 21,219,063 2.83
6. นายทักษะ บุษยโภคะ 19,846,000 2.65
7. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 19,511,600 2.60
8. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง 18,800,070 2.51
9. นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ 16,568,700 2.21
10. นางพรพรรณ พาพร 15,698,029 2.09
11. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 14,494,800 1.93
12. น.ส.สุธีรา บุษยโภคะ 14,270,000 1.90
13. นายกมล ธนนิธาพร 13,223,570 1.76
14. นางจารุวรรณ บุษยโภคะ 12,176,000 1.62
15. น.ส.สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ 11,200,000 1.49
16. นายไกรวรรณ ธนนิธาพร 10,786,030 1.44
17. นางฉันทนา อุษณาจิตต์ 10,558,660 1.41
18. น.ส.เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง 9,700,000 1.29
19. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,091,795 1.21
20. น.ส.พรศรี พาพร 8,900,000 1.19
21. นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ 8,103,900 1.08
22. นางธนิตา ชัยยศบูรณะ 7,500,000 1.00
23. นายธนรรถ บุษยโภคะ 7,420,000 0.99
24. น.ส.พรทิพย์ พาพร 7,412,914 0.99
25. นางมยุรา จินตรัศมี 7,000,000 0.93
26. กองทุนเปิดกรุงศรี หุ้นปันผล 6,849,400 0.91
27. นายบัญชา ธรรมารุ่งเรือง 6,700,000 0.89
28. นายนิติ เนื่องจำนงค์ 6,320,000 0.84
29. นางกิรณา เนื่องจำนงค์ 6,042,000 0.81
30. นางนันทณัช บุษยโภคะ 6,000,000 0.80
31. นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์ 5,890,000 0.79
32. นายเกรียงไกร ธนนิธาพร 5,764,370 0.77
33. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำกัด 5,000,000 0.67
34. นายสิทธิ เนื่องจำนงค์ 5,000,000 0.67
35. นายชาญชัย พันธุ์โสภา 4,627,860 0.62
36. นายเจริญ อุษณาจิตต์ 4,542,000 0.61
37. นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ 4,500,000 0.60
38. นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ 3,967,860 0.53
39. น.ส.มัลลิกา แซ่จิว 3,763,800 0.50