คณะกรรมการบริษัท
1. นายเจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการ
2. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ
4. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ วาริการ กรรมการ
6. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ กรรมการ
7. นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ กรรมการ
8. นายกิตติ บุษยโภคะ กรรมการ
9. นายกู้เกียรติ โอฬารกิจ กรรมการ
10. นายศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ กรรมการอิสระ
11. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
12. นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล กรรมการอิสระ
13. นายสุรชัย สนธิรติ กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริหาร
1. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหาร
3. นายสมศักดิ์ วาริการ กรรมการบริหาร
4. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ กรรมการบริหาร
5. นายกู้เกียรติ โอฬารกิจ กรรมการบริหาร
6. นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการจัดการ
1. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ
3. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหาร
4. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
5. นายกู้เกียรติ โอฬารกิจ กรรมการบริหาร
6. นายสมเกียรติ ปวริศร์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7. นายนพพร ดวงจินดา ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวณัฐชรินธร ศิริวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส
9. นางสาวสว่างจิตต์ ผ่องพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส
10. นายพุทธิวัฒน์ วิบูลเสถียร ผู้อำนวยการอาวุโส
11. นายปัญญา พิศภา ผู้อำนวยการ
12. นางสาววรรณี ลิมป์พัฒนสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
13. นางพรเพ็ญ สายทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
14. นางสาวปราณี หิรัญตีรพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15. นายชิตพล ชูชัยชาตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
16. นางสาวภาวิณี เจียรพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
17. นายธรรมนิตย์ สุพรรณโอชากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
18. นางวิภาวี สร้อยระย้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
19. นายกิตติพงษ์ วนภิญโญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
20. นายวีรวัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรชัย สนธิรติ กรรมการตรวจสอบ
4. นางสมรัก โชติพงศ์ เลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานอนุกรรมการบริหาร
2. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ สมาชิก
3. นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ สมาชิก
4. นายกู้เกียรติ โอฬารกิจ สมาชิก
5. นายสมเกียรติ ปวริศร์พงษ์ สมาชิก
6. นางสาวณัฐชรินธร ศิริวัฒนา สมาชิก