คณะกรรมการและผู้บริหาร

 

คณะกรรมการบริษัท
1. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ
3. นายเจริญ อุษณาจิตต์ กรรมการ
4. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ วาริการ กรรมการ
6. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ กรรมการ
7. นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ กรรมการ
8. นายกิตติ บุษยโภคะ กรรมการ
9. นายกู้เกียรติ โอฬารกิจ กรรมการ
10. นายศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ กรรมการอิสระ
11. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
12. นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล กรรมการอิสระ
13. นายสุรชัย สนธิรติ กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริหาร
1. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหาร
3. นายสมศักดิ์ วาริการ กรรมการบริหาร
4. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ กรรมการบริหาร
5. นายกู้เกียรติ โอฬารกิจ กรรมการบริหาร
6. นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการจัดการ
1. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ
3. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหาร
4. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ กรรมการบริหาร
5. นายกู้เกียรติ โอฬารกิจ กรรมการบริหาร
6. นายสมเกียรติ ปวริศร์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวณัฐชรินธร ศิริวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
8. นายนพพร ดวงจินดา ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวสว่างจิตต์ ผ่องพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส
10. นายพุทธิวัฒน์ วิบูลเสถียร ผู้อำนวยการอาวุโส
11. นายปัญญา พิศภา ผู้อำนวยการ
12. นางสาววรรณี ลิมป์พัฒนสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
13. นางพรเพ็ญ สายทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
14. นางสาวปราณี หิรัญตีรพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15. นายชิตพล ชูชัยชาตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
16. นางสาวภาวิณี เจียรพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
17. นายธรรมนิตย์ สุพรรณโอชากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
18. นางวิภาวี สร้อยระย้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
19. นายกิตติพงษ์ วนภิญโญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
20. นายวีรวัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
21. นายธิบดี สมใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรชัย สนธิรติ กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวเพ็ญพรรณ เกษตรศิริ เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วาริการ กรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ กรรมการ
5. นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ กรรมการ
6. นางสมรัก โชติพงศ์ เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานอนุกรรมการบริหาร
2. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ สมาชิก
3. นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ สมาชิก
4. นายกู้เกียรติ โอฬารกิจ สมาชิก
5. นายสมเกียรติ ปวริศร์พงษ์ สมาชิก
6. นางสาวณัฐชรินธร ศิริวัฒนา สมาชิก
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1. นายสุรชัย สนธิรติ ประธานคณะกรรมการ
2. นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล กรรมการ
3. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ กรรมการ
4. นางสมรัก โชติพงศ์ กรรมการ
5. นางสาวณัฐชริธร ศิริวัฒนา กรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ ลีระกุล กรรมการ
และนางสาวเพ็ญพรรณ เกษตรศิริ เลขานุการคณะกรรมการ
สายงานตรวจสอบภายใน
นางสาวนงลักษณ์ ลีระกุล ผู้จัดการสายตรวจสอบภายใน
นักลงทุนสัมพันธ์
นางมันทนา สุจิตจร
เลขานุการบริษัท
นางสาวเพ็ญพรรณ เกษตรศิริ