ข้อมูลสำคัญของบริษัท

 

ชื่อบริษัท บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2094-9999
เบอร์โทรสาร 0-2094-9950
เว็บไซต์ www.modernform.com

 

ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2562)
1. นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
(บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
2. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
(บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นางสาว รสพร เดชอาคม
(บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
4. นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
(บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)