ข้อมูลสำคัญของบริษัท

 

ชื่อบริษัท บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2094-9999
เบอร์โทรสาร 0-2094-9950
เว็บไซต์ www.modernform.com

 

ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2561)
1. นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
(บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
2. นางสาว รสพร เดชอาคม
(บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
(บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)