ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

HOME / Investor Relations / / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

Time Headline
27 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563, จ่ายเงินปันผล และประธานกรรมการบริหารลาออก
27 กุมภาพันธ์ 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
27 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27 กุมภาพันธ์ 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
26 ธันวาคม 2562 วันหยุดบริษัทประจำปี 2563
4 ธันวาคม 2562 เปิดโอกาสเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระพร้อมคำถามล่วงหน้าสำหรับประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 1/2563
3 ธันวาคม 2562 แจ้งความคืบหน้าการลงทุนในบริษัท บิลท์ดี จำกัด
12 พฤศจิกายน 2562 ลงทุนจัดตั้งบจ.บิลท์ดี, แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่่ดี
12 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พฤศจิกายน 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
25 กันยายน 2562 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
14 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
15 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
15 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
15 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
07 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์บริษัท
23 เมษายน 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
20 มีนาคม 2562 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/2562 และรายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัท
28 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น, จ่ายเงินปันผล และประธานกรรมการลาออก
28 กุมภาพันธ์ 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28 กุมภาพันธ์ 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
05 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทุนใน บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด
13 ธันวาคม 2561 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ,เสนอชื่อกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/2562
13 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาลงทุนในบจ.อาร์คิเทคทูรา และ แต่งตั้งเลขานุการบริษัทแทนเลขานุการบริษัทที่ลาออก
13 พฤศจิกายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
18 กันยายน 2561 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
15 สิงหาคม 2561 ลงทุนในบริษัท อาร์คิเทคทูรา จำกัด (เพิ่มเติม)
10 สิงหาคม 2561 ลงทุนในบริษัท อาร์คิเทคทูรา จำกัด
10 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10 สิงหาคม 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
17 กรกฎาคม 2561 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
11 พฤษภาคม 2561 กรรมการลาออกและกำหนดอำนาจกรรมการ
11 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
11 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
11 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์บริษัท
27 เมษายน 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23 มีนาคม 2561 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/2561 และรายงานประจำปี 2560 บนเว็บไซต์บริษัท
28 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
28 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 กุมภาพันธ์ 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
01 กุมภาพันธ์ 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561
08 มกราคม 2561 เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจาณาเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับประชุม AGM1/2560
14 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พฤศจิกายน 2560 ขอนำส่งงบการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2560
14 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2560 บนเว็บไซต์บริษัท
02 พฤศจิกายน 2560 มติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2560
16 ตุลาคม 2560 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
20 กันยายน 2560 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น(แก้ไข)
19 กันยายน 2560 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
15 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
15 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15 สิงหาคม 2560 ขอนำส่งงบการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2560
15 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
22 พฤษภาคม 2560 เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำนักงานใหญ่
12 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พฤษภาคม 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พฤษภาคม 2560 เผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
24 เมษายน 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ ไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW)
24 มีนาคม 2560 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รายงานประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
27 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)(แก้ไข)
27 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผล และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม(แก้ไข)
24 กุมภาพันธ์ 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
24 กุมภาพันธ์ 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
24 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
24 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผล และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม
02 กุมภาพันธ์ 2560 เพิ่มเติมเรื่องการลงทุนในบจ.ยูไอซีซี
31 มกราคม 2560 ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ และลงทุนในบจ.ยูไอซีซี เพิ่มเติม (แก้ไข)
30 มกราคม 2560 ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ และลงทุนในบจ.ยูไอซีซี เพิ่มเติม
27 มกราคม 2560 ซื้อหุ้นเพิ่มทุนบจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ และลงทุนในบจ.ยูไอซีซี
16 มกราคม 2560 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/2560
14 พฤศจิกายน 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
14 พฤศจิกายน 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
14 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2559 ขอนำส่งงบการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559